Verktyg

Vi har tillgång till verktygen som presenteras på den här sidan, vilka används på olika sätt i våra tjänster. Därtill kan dessa verktyg också användas fristående och i aktiviteter som bygger på de rapporter de genererar. De går till exempel att använda för att göra unika workshops och/eller analyser på teman som bland annat personlighet, beteende och kommunikation, ledarstilar och gruppers funktionalitet. 

BP Basprofil

  • Mäter personlighetsdrag med stöd i Big Five som är den dominerande modellen inom personlighetspsykologi. 

Lead Forward

  • Mäter ledarbeteenden med stöd i Full Range Leadership Model som är en av de ledarskapsmodeller som erhållit starkast vetenskapligt stöd.

Team Pro 

  • Mäter beteeendeprocesser i grupper med stöd i IPO-modellen (Input-Processes-Output) som är en teoretisk modell över teamfunktioner.

HE(R)O-IQ

  • Mäter hoppfullhet, självförtroende, resiliens (återhämtningsförmåga) och optimism med stöd i forskning om psykologiskt kapital. 

DISC

  • Mäter beteenden och kommunikationsstilar med stöd i DISC-teorin. 

WHY Index

  • Mäter drivkrafter och motivation. 

VIA Character Strengths Profile

  • Mäter karaktärsstyrkor med stöd i forskning inom positiv psykologi. 

OSA-enkäten 

  • Mäter organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden.