Ledarutveckling

Våra insatser för ledarutveckling baseras på en inventering av unika behov och önskemål. Nedan presenteras dock ett antal exempel på relevanta perspektiv med ambitionen att väcka intresse för vad som skulle kunna hjälpa dig eller ledare i din organisation att växa. Modulerna kan levereras som föreläsningar, workshops alternativt som delar i en längre process. Och i de flesta fall med så få som tre deltagare per tillfälle.

Utvecklande Ledarskap

Genomförs enlighet Försvarshögskolans koncept under 3+1 dagar och kräver en grupp om minst 6 deltagare. Fokuserar på ledarbeteenden som visat sig gynsamma för individuell utveckling och organisatoriska resultat.

Effektivt Ledarskap

Är ett flexibelt alternativ till Utvecklande Ledarskap avseende upplägg och genomförande. Fokuserar också på ledarbeteenden som visat sig gynnsamma för individuell utveckling och organisatoriska resultat

Hälsofrämjande Ledarskap

Handlar om KASAM och dess delar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är behjälplig i att hantera stress och motgångar, vilket i sin tur är avgörande för prestationer och välbefinnande.

Hållbart Ledarskap

Bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS 2015:4) och ger kunskap om dess centrala delar  arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Coachande Ledarskap

Tar avstamp i coaching som samtalsmetod och ger kunskap om hur dess kärnkompetenser och riktlinjer kan införlivas i ledarskapet för att stötta medarbetare som vill utvecklas personligt och professionellt.

Motiverande Ledarskap

Handlar om inre motivation och medfödda behov av tillhörighet, att få utveckla och använda egen kompetens samt självbestämmande, vilka om de tillgodoses kan ha positiv effekt på prestationer och mående.

Flexibelt Ledarskap

Handlar om olika sätt att förhålla sig till och reagera på förändringar och hur ledarskap kan utvecklas för att hantera detta. Ger kunskap om modeller och verktyg med inspiration från bland annat hjärnforskningen.

Tydligt Ledarskap

Har fokus på kommunikativa uttryckssätt samt principer för retorik. Ger kunskap om hur man som ledare kan ge konstruktiv feedback samt om hur svåra samtal kan förberedas, genomföras och följas upp.