Konflikthantering

Att det förekommer olika idéer och åsikter på arbetsplatser är ofta värdefullt för att till exempel kunna utveckla arbetssätt, ta bra beslut samt hitta nya lösningar på utmaningar som uppstår. Dock behöver man gemensamt vara uppmärksam på att sådana meningskiljaktigheter inte eskalerar till rena konflikter med destruktiva beteenden som påverkar verksamheten eller de anställdas prestationsförmåga eller välbefinnande negativt. 

Konflikter kan finnas på individ-, grupp- eller systemnivå och inte sällan bestå av inslag från flera av dessa perspektiv. Att lära sig mer om konflikter blir därmed värdefullt för både ledare och medarbetare och vi är därför behjälpliga med insatser för båda målgrupperna, till exempel föreläsningar eller workshops för att öka insikter och kunskap alternativt som externt stöd i hantering av begynnande eller pågående konflikter. 


Behov av konflikthantering kan fastställas med hjälp av frågan om huruvida konflikten påverkar verksamheten och/eller människors välbefinnande på ett negativt sätt. Om svaret är ja så kan anledning finnas till att ta tjuren vid hornen. Finns därtill risk att konflikten kommer att eskalera på ett sätt så att den negativa påverkan tros bli påtaglig kan argument finnas för att ta hjälp av stöd från en extern part. 


Vårt stöd i konflikthantering följer etablerade strukturer och börjar med kartläggning av konfliktens beståndsdelar där följande frågor är relevanta:

  • Vilka är sakfrågorna och varför är dessa viktiga?
  • Beter sig parterna rimligt konstruktivt?
  • Vilket synsätt finns hos respektive part och hur motiverade är de till att lösa konflikten?
  • I vilken mån har konflikten sin grund i ogynsamma organisatoriska förutsättningar och/eller i personliga egenskaper?


Med hjälp av svaren på frågorna ovan kan sedan en strategi för konflikthantering utvecklas med lämpliga åtgärder och lämplig ansats.