Individutveckling

Våra insatser för individutveckling baseras på en inventering av unika behov och önskemål. Nedan presenteras dock ett antal exempel på relevanta perspektiv med ambitionen att väcka intresse för vad som skulle kunna hjälpa dig och dina medarbetare att växa som unika individer. Modulerna kan levereras som föreläsningar, workshops alternativt som delar i en längre process. Och i samtliga fall med så få som tre deltagare per tillfälle.

Självinsikt

Bygger på till exempel Big Five som är den dominerande modellen inom personlighetspsykologi och ger insikter om egna personlighetsdrag samt hur dessa kan uppfattas och tolkas av omgivningen.

Självledarskap

Handlar om goda vanor för att utveckla förmåga att ta kontroll över samt reglera tankar, känslor och beteenden i syfte att proaktivt kunna hantera ansvar samt agera på arbetsuppgifter, åtaganden och förväntningar.

Mental styrka

Handlar om förmågor som hoppfullhet, optimism, självförtroende och resiliens (återhämtningsförmåga), vilket visat sig ha positiv betydelse för bland annat relationer, mående, samarbete och motivation.

Hitta rätt

Bygger på positiv psykologi och handlar om att uppmärksamma det positiva hos sig själv och andra. Ger konkreta verktyg för att se och förstärka det som fungerar samt vad som utgör var och ens unika styrkor.