Arbetsmiljökartläggning

Alla arbetsplatser ska enligt Arbetsmijöverket bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en del av det dagliga arbetet. Dess innebörd är att göra undersökningar, bedöma risker för ohälsa, vidta åtgärder samt göra uppföljningar i syfte att åstadkomma en tillfredsställande arbetsmlijö. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret men samverkan mellan samtliga parter på arbetsplatsen är en förutsättning för att lyckas.

Vårt stöd för arbetsmiljökartläggning har fokus på undersökningar som avser organisationshälsa, det vill säga hur människor mår och fungerar på jobbet samt om de har tillräckligt med resurser för att hantera kraven som finns för att nå organisatoriska mål. Mot bakgrund av det är vi sedan behjäliga med stöd i riskbedömning, åtgärder och uppföljningar relaterade till det perspektivet. 


Arbetsmiljökartläggningar avser ofta ett kollektivt perspektiv och syftar till vad ledare och medarbetare kan förbättra tillsammans framåt i tiden. Stöd som vi är behjälpliga med för att göra arbetsmiljökartläggningar är till exempel:

  • Enkäter och checklistor.
  • Medarbetarundersökningar.
  • Rutiner och strukturer för kommunikation.


Relaterat till arbetsmiljökartläggningar av organisationshälsa kan det finnas anklagelser eller misstankar om kränkande beteenden. I hantering av sådana är vi behjälpliga med stöd enligt strukturen för den ändamålenliga metoden Faktaundersökning som vilar på följande principer:

  • Objektivitet; man undersöker grunden för anklagelser eller misstankar genom att neutralt och oberoende samla in fakta. 
  • Konfidentialitet; man involverar bara personer som är parter eller vittnen i processen.
  • Replikrätt; man ger alltid parterna möjlighet att bemöta anklagelser och ge sin egen version av vad som hänt.