Coaching & Handledning

Coaching är en samtalsmetod som bygger på samarbete mellan den som är coach och den klient eller de klienter som blir coachade, och ska ses som en tankeväckande och kreativ process med syfte att inspirera till att maximera personlig och professionell potential givet ämne eller mål för samtalen. Detta innebär att coaching är lämplig för både ledare och medarbetare, individuellt eller i grupp. 

Beroende på behov och önskemål kan vi kombinera eller ersätta coaching med vägledande och yrkesmässig handledning i syfte att generera så mycket värde som möjligt. Oavsett metod utgår vi dock alltid från etablerade modeller som till exempel GROW och NÖHRA för coaching samt CLEAR och Den sjuögda modellen för handledning. Därtill kan vi också använda principer för Motiverande Samtal (MI) förutsatt att detta är lämpligt. 


Vi efterlever också de kärnkompetenser och etiska riktlinjer som är framtagna av International Coaching Federation (ICF) som är världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher samt följer det utvecklingsarbete och den forskning som bedrivs på området. 


Studier på effekter av coaching har visat till exempel ökat välbefinnande, ökad balans i livet, ökad prestationsförmåga på individ- och teamnivå, förbättrade ledningsstrategier, bättre självkänsla och självförtroende, ökad produktivitet, utökade karriärmöjligheter samt bättre kommunikation.


Processen oavsett metod är relativt enkel och kan beskrivas enligt följande:

  • Klienten/klienterna bestämmer själva eller ihop med en sponsor, till exempel överordnad chef, vad de vill eller behöver prata om.
  • Ett uppstartsmöte genomförs för att etablera relationen och bygga tillit.
  • En serie möten för samtal genomförs i enlighet med önskemål eller behov.  
  • Ett avslutande möte för summering genomförs där överenskommelse träffas om att avsluta processen eller fortsätta samarbetet.